Nyheder til virksomheder
Tidligere ugyldige registreringssyn er nu gyldige
11/26/2021

Selvanmeldere og autoriserede nummerpladeoperatører må igen selvanmelde og indregistrere køretøjer, som har fået foretaget et registreringssyn, der var ugyldigt, før Folketinget vedtog ny lovgivning. 

Ændring af fristerne i overgangsordningen om bindende købs- og leasingaftaler
11/25/2021

Motorstyrelsen orienterer i dette nyhedsbrev om, at Folketinget 25. november 2021 har vedtaget lovforslag L 6, som ændrer i fristerne i overgangsordningen om bindende købs- og leasingaftaler i lov nr. 203 af 13. februar 2021. Køretøjer kan nu blive omfattet af overgangsordningen, hvis anmodning og dokumentation indsendes til Motorstyrelsen senest 31. december 2021. Motorstyrelsen orienterer også om processen for genoptagelse af de sager, som er blevet afvist, fordi de hidtidige frister ikke har været overholdt. 

Indberetningsvejledning om kapitaludlodning fra andelsforeninger 2021
11/25/2021

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning om udlodning af kapitalfondsmidler i andelsforeninger for indkomståret 2021.

Vejledningen gælder for andelsforeninger, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1 nr. 3, der udlodder kapitalfondsmidler til eksisterende eller ophørte andelshavere. 

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningslov (LBK. nr. 1754 af 30. august 2021 med senere ændringer).  Indberetningen om kapitaludlodninger fra andelsforeninger følger reglerne i skatteindberetningslovens § 30 samt bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020, om skatteindberetning m.v. med senere ændringer. 

Un ghid practic al sistemului fiscal danez
11/22/2021I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne om regnskabsoplysninger på den udvidede selvangivelse og selvangivelsen for begrænset skattepligtige.
Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
11/19/2021

Indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af koldvalsede flade produkter af rustfrit stål med oprindelse i Indien og Indonesien.

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
11/19/2021

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af optiske fiberkabler med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
11/18/2021

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1100 af 5. juli 2021 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse varmvalsede flade produkter af jern og ulegeret stål eller andre former for legeret stål med oprindelse i Tyrkiet.

Aktiesparekonto - Indberetningsvejledning for 2021
11/18/2021

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af beskatningsgrundlag, skat mv. af aktiesparekonti for indkomståret 2021.

Vejledningen gælder for finansielle virksomheder der opretter aktiesparekonti.

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningslovens § 11a (►Lov nr. 1754 af 30. august 2021◄)

De nærmere regler fremgår af § 26 i bekendtgørelse om skatteindberetning nr. 888 af 15. juni 2020 med senere ændringer.

Selskabers indberetning om medarbejderaktier og erhvervelse af egne aktier 2021
11/16/2021

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af vederlag i form af aktier, erhvervelse af aktier ved udnyttelse af købe- eller tegningsretter samt erhvervelse af egne aktier mv. for indkomståret 2021.

Indberetningspligterne følger reglerne i lovbekendtgørelse nr. 1754 af 30. august 2021 om skatteindberetningsloven med senere ændringer.

Vejledningen gælder for selskaber:

  • der yder vederlag i form af aktier, som er omfattet af ligningslovens § 7P eller § 16.
  • over for hvilke købe- eller tegningsretter gøres gældende og er omfattet af ligningslovens §§ 7P, 16 eller 28.
  • der erhverver (tilbagekøber) egne aktier.

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningslovens § 8 om tildeling af aktier samt erhvervelse af aktier ved udnyttelse af købe- eller tegningsretter og skatteindberetningslovens § 28 om erhvervelser af egne aktier. 

De nærmere regler fremgår af bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020, kapitel 2 om indberetningspligter mv. efter skatteindberetningsloven med senere ændringer

Systemvejledning for indberetninger vedrørende PAL § 23
11/16/2021

Denne vejledning indeholder en beskrivelse af feltnumre i forbindelse med angivelse af PAL-skat efter PAL § 23 og § 23a. Vejledningen dækker alle indberetninger af ophørte og skattepligtsophørte ordninger efter PAL §§ 23 og 23a, uanset om den konkrete ordning beskattes efter PAL § 3, § 4, § 4a eller § 5.

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
11/16/2021

Indførsel af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af monoethylenglycol med oprindelse i Amerikas Forenede Stater og Kongeriget Saudi-Arabien.

Orientering om ugyldige registreringssyn
11/16/2021

Færdselsstyrelsen er blevet opmærksom på, at et mindre antal registreringssyn foretaget efter 1. januar 2021 er ugyldige. Det betyder, at selvanmeldere og autoriserede nummerpladeoperatører ikke må selvanmelde eller indregistrere køretøjer, som har et ugyldigt registreringssyn, indtil Motorstyrelsen udsender et nyhedsbrev om, at køretøjerne igen må selvanmeldes og registreres i Motorregistret.

Indberetningsvejledning om Udlån årsultimo 2021
11/11/2021

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af udlånskonti for indkomståret 2021. 

Vejledningen gælder for virksomheder der som led i deres virksomhed yder eller formidler lån. 

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningslov (LBK. nr. 1754 af 30. august 2021 med senere ændringer).

Indberetningen om udlån følger reglerne i skatteindberetningslovens § 13 samt bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020, om skatteindberetning mv. med senere ændringer.  

Indberetningsvejledning om Indlån 2021
11/11/2021

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af indlånskonti for indkomståret 2021. 

Vejledningen gælder for pengeinstitutter, advokater og andre der modtager eller formidler indskud. 

 Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningslov (LBK. nr. 1754 af 30. august 2021 med senere ændringer)

Indberetningen om indlån følger reglerne i skatteindberetningslovens § 12 samt bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020, om skatteindberetning m.v. med senere ændringer.  

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold
11/10/2021

Indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af birkekrydsfiner med oprindelse i Rusland.

eIndkomst: Indberetningsvejledning
11/9/2021

Vejledningen indeholder

  1. Beskrivelse af alle felter, der kan indberettes til eIndkomst. Rækkefølgen af beskrivelserne følger i vid udstrækning det indberetningsflow, der er i en onlineindberetning og til dels den rækkefølge felterne er placeret i indberetningsbillederne.
  2. En række specifikke områder, som kan være enten anvendelsen af en specifik funktion i eIndkomst online, eller vejledning i specifikke faglige områder vedr. indberetning til eIndkomst.
  3. Henvisning til en række yderligere vejledninger på eIndkomst-området
Årsbrev om indberetning af renter, værdipapirer mv.
11/8/2021

Årsbrev om indberetning af renter, værdipapirer mv. for indkomståret 2021 samt løbende indberetning 2022.

Årsbrevet omfatter de i årsbrevet nævnte områder.

Årsbrevet er Skattestyrelsens orientering til alle indberetningspligtige og indeholder information om de indberetningsændringer, der skal implementeres i de obligatoriske indberetninger til Skattestyrelsen vedrørende det givne indkomstår.

Ændringerne indarbejdes i de respektive indberetningsvejledninger.

Skattestyrelsen udgiver under Årsbrevet en række hjælpelister til brug for indberetningerne mv.
Hjælpelisterne kan opdeles i følgende grupper:

  1. Årets individstrukturer
  2. Årets klassifikationer af værdipapirer
  3. Øvrige hjælpelister til brug for indberetningen  mv.
Afgiftsmæssigt identitetstab for motorcykler
11/3/2021

Motorstyrelsen modtager jævnligt henvendelser fra borgere og virksomheder vedrørende reparerede eller ombyggede motorcykler. Det kan fx være i forbindelse med køb, egen reparation eller ombygning. I visse tilfælde kan en reparation eller ombygning betyde, at der skal betales ny registreringsafgift, fordi motorcyklen har mistet sin afgiftsmæssige identitet. 

I dette nyhedsbrev vejleder Motorstyrelsen om, hvornår der som følge af reparationen eller ombygningen skal betales ny registreringsafgift. På skat.dk/motor giver vi eksempler på, hvilke ændringer der medfører eller ikke medfører et afgiftsmæssigt identitetstab, når de foretages i forbindelse med en reparation eller ombygning.  

Nyhedsbrevet vedrører kun den afgiftsmæssige behandling af reparation, ombygning m.v. og ikke øvrige aspekter såsom syn, teknisk opbygning eller mekanisk bearbejdning. Nyhedsbrevets indhold er udarbejdet med input fra relevante brancheforeninger.

Reglerne om afgiftsmæssigt identitetstab gælder for alle typer køretøjer. Dette nyhedsbrev tager dog udgangspunkt i reparation og ombygning af motorcykler inklusive veteranmotorcykler, det vil sige motorcykler ældre end 35 år.

Du kan læse mere om reglerne for reparerede og ombyggede køretøjer i Den juridiske vejledning afsnit I.A.1.8.3

Steuern in Dänemark
11/2/2021

The publication is an introduction to the Danish tax system intended for newcomers to Denmark and non-Danish speakers who are not yet familiar with the system.

Bindende købs- og leasingaftaler - omberegning - brug af forkert målenorm
11/2/2021

Motorstyrelsen er i gang med omberegning af registreringsafgiften for køretøjer, som er omfattet af overgangsordningen om bindende købs- og leasingaftaler i lov nr. 203 af 13. februar 2021. Omberegning er dog ikke endelig for køretøjer, der er registreret med WLTP-målenorm, hvis der eksisterer NEDC2-forbrugstal for disse køretøjer.